د ایکس اینمکس توکي

ګیربکسونه او کموونکی

د 1 پایلې د 32-346 ښودل

په پېن دا PIN