د ایکس اینمکس توکي

تورک آرم

د تورک بازو

د واحد نتيجه ښيي

په پېن دا PIN